REGULAMIN
magazynu artystyczno-naukowego „Powidoki”

Przepisy ogólne

§1

„Powidoki” jest magazynem artystyczno-naukowym wydawanym przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

§2

Magazyn jest redagowany przez Redakcję w wersji papierowej (wersja pierwotna) oraz w wersji elektronicznej.

§3

Magazyn publikuje: artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania, polemiki, analizy oraz opinie krytyczne, prace artystyczne wykładowców, absolwentów, studentów i doktorantów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz innych placówek naukowych w Polsce i zagranicą a także opinie ekspertów związanych z tematycznym zagad- nieniem danego numeru.

§4

Prace przeznaczone do publikacji mają charakter naukowy bądź artystyczny. Powinny dotyczyć dziedzin z zakresu szeroko rozumianej sztuki (pięknej bądź projektowej) i nauki.

§5

Magazyn „Powidoki” ma za zadanie upubliczniać rezultaty prac naukowych. Periodyk promuje Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi oraz środowisko naukowe Łodzi.

Redakcja

§6

Redakcje tworzą pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Redakcja może podejmować współpracę z innymi ośrodkami naukowymi.

§7

Kolegium redakcyjne tworzą: redaktor naczelny, redaktorzy tematyczni, redaktor merytoryczny, redaktor artystyc- zny, redaktor językowy i tłumacz.

§8

Do zadań Redakcji należy dbanie o wysoki poziom merytoryczny publikowanych artykułów. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek oraz niedopuszczania do publikacji prac w przypadku stwierdzenia plagiatu bądź bez podania przyczyny.

§9

Redakcja nie zwraca przesłanych prac. Archiwizacja opublikowanych artykułów odbywa się na stronie internetowej czasopisma dostępnych w wersji on-line.

Struktura magazynu

§10

Magazyn składa się z dwóch, głównych sekcji:

 1. artystyczno-naukowej (teksty krytyczno-naukowe, prezentacje, sprawozdania z imprez naukowych i artystycznych, polemiki, opinie krytyczne, analizy)
 2. publicystycznej (wydarzenia, wywiady, kartka z kalendarza, na marginesie, felieton)

Wymogi formalne publikacji

§11

 1. W „Powidokach” publikowane są artykuły w języku polskim.
 2. Artykuł powinien posiadać tytuł, słowa kluczowe oraz abstrakt.
 3. Streszczenie (abstrakt) powinno zawierać około 700 znaków ze spacjami.

§12

Warunkiem przekazania tekstu jest przestrzeganie wymogów edytorskich.

§13

 1. Autorzy artykułów, publikowanych w „Powidoki” z naboru open-call, nie otrzymują wynagrodzenia.
 2. Autor nadsyłający artykuł otrzymuje drogą elektroniczną informację, potwierdzającą przyjęcie tekstu oraz przekazanie go do recenzji.

Wymogi Edytorskie

§14

 1. Tekst powinien być zapisany w wersji elektronicznej (doc., docx.) wysłany na adres Redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Praca powinna być wysłana jako załącznik i musi zawierać w nazwie: nazwisko i imię autora oraz tytuł pracy (lub, gdy jest długi, jego początkową część), te same dane należy zawrzeć w tytule e-maila.
 3. Długość publikowanych artykułów wynosi 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków wraz z przypisami umieszczonymi na dole każdej strony tj. około 10 stron). Artykuł przekraczający 0,5 arkusza wydawniczego może zostać opublikowany za zgodą redakcji. Objętość recenzji, sprawozdań nie powinna przekraczać (15 tys. znaków) 6 stron, a polemik, analiz i opinii nie powinna przekraczać (20 tys. znaków) 10 stron.
 4. Stosujemy czcionkę: Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5. Marginesy 2,5 x 2,5 cm.
 5. Na końcu tekstu należy umieścić bibliografię zgodnie z wymogami Polskiej Bibliografii Naukowej. Autorzy artykułów powinni umieścić na ich końcu tzw. bibliografię załącznikową. Powinna ona zawierać opisy bibliograficzne literatury przedmiotu – spis wykorzystanych książek, prac zbiorowych, artykułów w częściach prac zbiorowych, artykułów w czasopismach naukowych. Opisy bibliograficzne w bibliografii załącznikowej należy sporządzać w układzie alfabetycznym.
 6. Artykuł nie powinien zawierać strony tytułowej.
 7. Tekst powinien być opatrzony następującymi danymi autora: tytuł naukowy, imię i nazwisko, pełna nazwa uczelni autora.
 8. W pracy umieszczamy tytuł (w dwóch wersjach językowych) oraz wykaz słów kluczowych.
 9. Praca powinna posiadać wyraźny wstęp (uwagi wstępne), strukturę dopasowaną do wartości merytorycznej tekstu oraz zakończenie (podsumowanie, uwagi końcowe).
 10. Tabele, wykresy i zdjęcia powinny zawierać dokładne źródło oraz najlepszej jakości rozdzielczość.

Szczegółowa charakterystyka systemu przypisów

§15

 1. Przypis publikacji książkowej np.: P. Kowalczyk, Artystyczne aspekty pracy projektowej, Poznań 1999, s. 64-65.
 2. Przypis pracy pisanej pod redakcją np.: M. Mogielińska, Przedmioty i podmioty w sztuce polskiej awangardy [w:] Awangarda Polska, red. M. Pietrasiński, Lódź 2000, s. 67-68.
 3. Odwołanie do poprzedniego źródła: Tamże, s. 62.
 4. Odwołanie do źródła autora wcześniej cytowanego np.: M. Mogielińska, Przedmioty..., s. 72.
 5. Przypis z artykułu naukowego z czasopisma np.: A. Domagański, Design a moda, „Przegląd Artystyczny” 2004, nr 4, s. 56.
 6. Przypis artykułu z gazety np.: W. Morski, Zmierzch surrealizmu, „Gazeta Wyborcza” 2015, 15 sierpnia, s. 6.
 7. Przypis artykułu obcojęzycznego np.: P. Bange, Towards a pragmatic analysis of narratives in literature, „Poetics” 1977, Vol. 15, No. 1-2.
 8. Źródło internetowe np.: K. Żyngiel, Surrealiści, „Magazyn Sztuki” [online], 2 luty 2016 [dostęp: 21 marca 2019], http://www.magazynsztuki.pl/krzysztof-zyngiel/.
 9. Przypis do pracy jeszcze nieopublikowanej np.: P. Kowalczyk, Artystyczne aspekty pracy projektowej [w druku]. 

Procedura recenzowania

§16

 1. Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji. Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję (tzw. recenzja wstępna – oceniane są pod względem formalnym i tematycznym przez członków redakcji).
 2. Kolejny etap to recenzowanie przez rzetelnych recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji pisma.
 3. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów.
 4. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
 5. W przypadku decyzji o publikacji tekstu, dochodzi do konsultacji na linii autor – redakcja, co do wprowadzenia ewentualnych zmian i poprawek w tekście.
 6. Redakcja dobiera recenzentów jak najbardziej kompetentnych w danej dziedzinie.
 7. Lista recenzentów publikowana jest w każdym numerze czasopisma.

§17

 1. Pierwszy poziom weryfikacji obejmuje teksty nadesłane do Redakcji. Redaktor naczelny kieruje prace do redaktorów tematycznych. Członkowie Kolegium Redakcyjnego dokonują oceny formalnej i wstępnej oceny merytorycznej.
 2. Ocenie podlegają wszystkie rodzaje materiałów kierowanych do publikacji. Wszystkie artykuły są recenzowane przez niezależnych recenzentów.
 3. W przypadku gdy tekst nie zachowuje podstawowych wymogów poprawności językowej oraz został zreda- gowany niezgodnie ze wskazanymi wyżej wymogami redakcyjnymi nie będzie on przyjęty
  do publikacji.

§18

 1. Drugim poziomem weryfikacji tekstów jest ocena merytoryczna dokonywana przez członków Rady Naukowej lub recenzentów zewnętrznych. Pozytywna rekomendacja recenzentów jest warunkiem dopuszczenia artykułu do publikacji w „Powidokach”.
 2. W przypadku stwierdzenia przez recenzenta, iż artykuł nie spełnia wymogów merytorycznych pozwalających na opublikowanie go w „Powidokach” nie będzie on przyjęty do publikacji.

§19

 1. Po otrzymaniu recenzji autor jest zobowiązany do przesłania poprawionej wersji tekstu uwzględniającej sugestie recenzentów. Artykuł należy przesyłać w wersji elektronicznej.
 2. W przypadku zasugerowania przez recenzentów poprawek, warunkiem publikacji jest ich uwzględnienie przez autora tekstu.

Prawa autorskie

§20

 1. Autor(ka) przesyłający tekst bądź pracę wizualną poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zgłoszonego dzieła, tekstu, działa- nia.
 2. Autor(ka) upoważnia nieodpłatnie redakcje do korzystania ze swoich prac (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach
  i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności: wprowadzenie do pamięci komputera; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami regulaminu; wykorzystanie w celach promocji; wykorzystanie na stronach internetowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z działalnością magazynu.
 3. Autor(ka) wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko.
 4. Autor(ka) dodatkowo zapewnia, że ewentualni współtwórcy nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzeń za rozpowszechnianie dzieła na stronie internetowej oraz za inne przypadki publicznego udostępniania dzieła, nie będą także domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy współwykonawcy.
 5. Nadesłanie pracy / tekstu do magazynu jest równoznaczne z zapewnieniem Redakcji o tym, iż utwór nie narusza praw osób trzecich, prace spełniają postanowienia artykułu 81 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych.
 6. W przypadku wystąpienia wobec Redakcji przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z dzieła, autor pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

Ochrona danych osobowych

§21

 1. Dane osobowe autorów będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, nr. 101, poz 926 z późn.zm.). Rozporządzeniem Parlamentu Europe- jskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dziennik Urzędowy UE L 119 . Administratorem danych osobowych jest – w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy – Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Każdy Autor(ka) ma prawo dostępu do treści swoich danych, jak również żądania ich poprawienia lub usunięcia.
 2. Autorzy wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych Redakcji i ich wykorzystanie dla celów reklamowych i marketingowych (informacje o publikacji „Powidoków”).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie w przypadkach określonych w regulaminie uniemożliwia publikacje.

Postanowienia Uzupełniające

§22

Kolegium Redakcyjne zastrzega sobie prawo do dokonywania w treści artykułu korekt językowych i stylistycznych oraz skrótów przesłanych tekstów.

§23

W razie podziału zdań lub równowagi głosów w Kolegium Redakcyjnym, głos decydujący ma Redaktor naczelny.

§24

Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2019.